Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Archisupport B.V., gevestigd aan Lunet 5a 3905 NW Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Archisupport B.V. Lunet 5a 3905 NW Veenendaal 0343-457712

Aryette Mast is de Functionaris Gegevensbescherming van Archisupport B.V.
Zij is te bereiken via aryette@archisupport.nl

1) Persoonsgegevens die wij verwerken

Archsupport B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

2) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Archisupport B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)

3) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Archisupport B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Verzenden van onze nieuwsbrief;
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  3. Archisupport B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de aanvraag van vergunningen via Omgevingsloket.
  4. Het uitvoeren van de overeenkomst die wij zijn aangegaan.

De grondslag van de genoemde punten 1 en 2 betreft toestemming en de grondslag van punt 3 betreft de wettelijke verplichting punt 4 betreft de uitvoering van een overeenkomst.

4) Geautomatiseerde besluitvorming

Archisupport B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Archisupport B.V.) tussen zit.

5) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Archisupport B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen waaraan wij bij de uitoefening van ons beroep gebonden zijn.

6) Delen van persoonsgegevens met derden

Archisupport B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Archisupport B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Archisupport BV uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Catergorie                  Naam                          Doel

Overheid/Gemeente Omgevingsloket         Verzorgen van vergunningen

Software                     YUKI                            Verzorgen financiële administraties en aangiftes

Software                     GRIPP                         Bijhouden projectadministratie

ICT                              Microsoft                    Office 365

7) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Archisupport B.V.  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens maakt Archisupport B.V. gebruik van Google Analytics.

Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Op onze Privacy Pagina kan je hier meer over lezen.

Deze methode komt overeen met de nieuwe AVG wetgeving en ePrivacy verordening (25 mei 2018).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor dit gehele domein.

Functioneel

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam: koekje_consent

Doel: Voor het bijhouden van de geaccepteerde cookies.

Domein: archisupport.nl

Vervaldatum: 1 jaar

Type: HTTP

Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam: _ga

Doel: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Domein: archisupport.nl

Vervaldatum: 2 jaar

Type: HTTP

Naam: _gid

Doel: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Domein: archisupport.nl

Vervaldatum: 24 uur

Type: HTTP

Naam: _gat

Doel: Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ <property-id>.

Domein: archisupport.nl

Vervaldatum: 1 minuut

Type: HTTP

8) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Archisupport B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aryette@archisupport.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Archisupport B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

9) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Archisupport B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via aryette@archisupport.nl